प्रमुख क्रषि क्रांतियाँ

प्रमुख क्रषि क्रांतियाँ

               क्रांतियाँ              सम्बंध
  
हरितखाधान्न उत्पादन
श्वेतदुग्ध उत्पादन
रजतअंडा उत्पादन
नीलीमत्स्य उत्पादन
पीलीतिलहन उत्पादन
भूरीउर्वरक उत्पादन
गोलआलू उत्पादन
सुनहरीफल उत्पादन
गुलाबीझींगा उत्पादन
लालमांस उत्पादन

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *