16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी

16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी

    महाजनपद    राजधानीमहाजनपदराजधानी
    
अंगचम्पापंचालअहिच्छत्र, काम्पिल्य
मगधगिरिब्रज/राजग्रहचेदिशक्तिमती
काशीवाराणसीकुरुइंद्रप्रस्थ
वत्सकौशाम्बीमत्स्यविराटनगर
वज्जिबैशाली/विदेह/मिथिलाकम्बोजहाटक
कोसलश्रीवस्तीशूरसेनमथुरा
अवन्तिउज्जैन/ महिष्मतीअश्मकपोटली/पोतन
मल्लकुशावतीगन्धारतक्षशिला

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *